Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kim jesteśmy?

Centrum Wsparcia Dydaktyki łączy jednostki z pionu Prorektora ds. dydaktyki, których zakresy wzajemnie się przenikają. Obszar działań Centrum jest rozbudowany, ale  jako najistotniejsze zadanie należy wskazać koordynowanie procesu kształcenia rozpoczynając od rekrutacji na studia przez organizację toku studiów,  kończąc na działaniach związanych ze wsparciem absolwentów.

Co roku we współpracy z wydziałami pracownicy Centrum tworzą unikalną ofertę edukacyjną Uniwersytetu dla kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Do zadań Centrum należy współpraca z instytucjami rynku pracy, obsługa programów wymian międzynarodowych i funduszy stypendialnych oraz koordynacja działań projakościowych. Dla kadry naukowej i dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych Centrum oferuje wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych. Nadrzędnym celem naszej działalności jest współpraca przy realizacji wymienionych działań, a tym samym dążenie do zapewnienia jak najlepszej jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Centrum Wsparcia Dydaktyki powstało na podstawie zarządzenia nr 8 Rektora UJ z 17 stycznia 2017 r (z późniejszymi zmianami: zarządzenie nr 117 Rektora UJ z 16 listopada 2017 roku oraz zarządzenie nr 94 Rektora UJ z dnia 4 września 2020 roku). W jego skład wchodzą: Biuro Doskonalenia Kompetencji; Biuro Karier; Dział Obsługi Studentów Zagranicznych; Dział Obsługi Studiów; Dział Rekrutacji na Studia; Dział Spraw Studenckich; Dział Spraw Stypendialnych; Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów; Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki. Przed powstaniem Centrum większość jednostek wchodzących w jego strukturę funkcjonowała jako odrębne podmioty.  Jednostką, która powstała po reorganizacji pionu dydaktycznego jest Biuro Doskonalenia Kompetencji, do którego zadań należą działania związane z doskonaleniem kompetencji dydaktycznych pracowników naukowych oraz administracyjnych. Celem zmian  w strukturze organizacyjnej była poprawa współpracy między jednostkami tak, aby wszystkie elementy związane z ogólnie pojętą dydaktyką tworzyły całość.

Istotny wpływ na organizację pracy jednostek wchodzących w skład Centrum miała zmiana podejścia do systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, który został w dużym stopniu zdecentralizowany. Przed reorganizacją pionu dydaktycznego, tematyką jakości zajmowała się Sekcja Jakości Kształcenia. Zmiana polityki jakości kształcenia wpłynęła na przeniesienie odpowiedzialności za działania związane z jej zapewnianiem na wszystkie jednostki Centrum z położeniem akcentu na Biuro Doskonalenia Kompetencji np. w zakresie organizacji Tygodnia Jakości Kształcenia. Należy również wspomnieć, że całość działań dotyczących sprawozdawczości, którą zajmowały się do tej pory jednostki wchodzące w skład Centrum została  przekazana do Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ.

Szczegółowe zakresy obowiązków jednostek wchodzących w skład Centrum zostały określone na ich stronach.

Dyrekcja Centrum Wsparcia Dydaktyki

Piotr SZUMLIŃSKI – Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.12
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Tadeusz DĘBOWSKI – Zastępca Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.12
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: tadeusz.debowski@uj.edu.pl

Monika NOJSZEWSKA-KOPTA – Zastępca Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.12
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: monika.nojszewska@uj.edu.pl