Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kim jesteśmy?


Wyświetl większą mapę

Centrum Wsparcia Dydaktyki łączy jednostki z pionu Prorektora UJ ds. dydaktyki, których zakresy wzajemnie się przenikają. Obszar działań Centrum jest rozbudowany, ale  jako najistotniejsze zadanie należy wskazać koordynowanie procesu kształcenia rozpoczynając od rekrutacji na studia przez organizację toku studiów,  kończąc na działaniach związanych ze wsparciem absolwentów i absolwentek.

Co roku we współpracy z wydziałami pracownicy/pracownice Centrum tworzą unikalną ofertę edukacyjną Uniwersytetu dla kandydatów/kandydatek zarówno z Polski jak i z zagranicy. Do zadań Centrum należy współpraca z instytucjami rynku pracy, obsługa programów wymian międzynarodowych i funduszy stypendialnych oraz koordynacja działań projakościowych. Dla kadry naukowej i dydaktycznej oraz pracowników/pracownic administracyjnych Centrum oferuje wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych. Nadrzędnym celem naszej działalności jest współpraca przy realizacji wymienionych działań, a tym samym dążenie do zapewnienia jak najlepszej jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Centrum Wsparcia Dydaktyki powstało na podstawie zarządzenia nr 8 Rektora UJ z 17 stycznia 2017 r (z późniejszymi zmianami: zarządzenie nr 117 Rektora UJ z 16 listopada 2017 roku, zarządzenie nr 94 Rektora UJ z dnia 4 września 2020 roku, zarządzenie nr 29 Rektora UJ z dnia 6 marca 2023 roku). W jego skład wchodzą: Biuro Karier; Dział Obsługi Studentów Zagranicznych; Dział Obsługi Studiów; Dział Rekrutacji na Studia; Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia (dawniej Biuro Doskonalenia Kompetencji); Dział Spraw Studenckich; Dział Spraw Stypendialnych; Sekcja Systemów Rejestracji Kandydatów; Biuro Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz od 2023 roku Zespół ds. Realizacji Badań. W 2021 roku powołany został zespół Welcome Centre, który kompleksowo zajmuje się obsługą spraw studentów zagranicznych. Do jego głównych zadań należy m.in. udzielanie informacji na temat legalizacji pobytu, sposobu i zasad oraz zmian finansowania kształcenia, przyznawanie miejsc w domach studenckich dla studentów/studentek zagranicznych, udział w targach promujących ofertę dydaktyczną UJ zarówno w kraju jak i zagranicą.

Przed powstaniem Centrum większość jednostek wchodzących w jego strukturę funkcjonowała jako odrębne podmioty. Jednostką, która powstała po reorganizacji pionu dydaktycznego jest Biuro Doskonalenia Kompetencji (obecnie Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia), do którego zadań należą działania związane z doskonaleniem kompetencji dydaktycznych pracowników/pracownic naukowych oraz administracyjnych. Celem zmian  w strukturze organizacyjnej była poprawa współpracy między jednostkami tak, aby wszystkie elementy związane z ogólnie pojętą dydaktyką tworzyły całość.

Istotny wpływ na organizację pracy jednostek wchodzących w skład Centrum miała zmiana podejścia do systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, który został w dużym stopniu zdecentralizowany. Przed reorganizacją pionu dydaktycznego, tematyką jakości zajmowała się Sekcja Jakości Kształcenia. Zmiana polityki jakości kształcenia wpłynęła na przeniesienie odpowiedzialności za działania związane z jej zapewnianiem na wszystkie jednostki Centrum z położeniem akcentu na Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia np. w zakresie organizacji Tygodnia Jakości Kształcenia. Należy również wspomnieć, że całość działań dotyczących sprawozdawczości, którą zajmowały się do tej pory jednostki wchodzące w skład Centrum została przekazana do Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ.

Szczegółowe zakresy obowiązków jednostek wchodzących w skład Centrum zostały określone na ich stronach.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

Informacje na temat dostępności znajdziesz na stronie dydaktyka.uj.edu.pl/centrum/dostepnosc

Dyrekcja Centrum Wsparcia Dydaktyki

Piotr Szumliński

Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.12
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl

Tadeusz Dębowski

Zastępca Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.12
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: tadeusz.debowski@uj.edu.pl

Monika Nojszewska-Kopta

Zastępca Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.12
tel.: (+48) 12 663 22 22
e-mail: monika.nojszewska@uj.edu.pl